Domů > Policies and Certificates

Policies and Certificates

ALPS Electric Czech

maintain certified integrated management system compling reqiurements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 / ALPS Electric Czech s.r.o. udržuje certifikovaný systém integrovaného managementu zavedený dle požadavků ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018

ISO 9001 certificate / ISO 9001 certifikát

(stáhnout PDF / download PDF)

IATF 16949 ceritficate / IATF 16949 certifikát

(stáhnout PDF / download PDF)

ISO 14001 certificate / ISO 14001 certifikát

(stáhnout PDF / download PDF)

ISO 45001 certificate / ISO 45001 certifikát

(stáhnout PDF / download PDF)

Určení rozsahu integrovaného systému managementu

Organizace určila hranice a aplikovatelnost svého integrovaného systému managementu, aby vymezila jeho rozsah. Přitom zvážila:

 • externí a interní aspekty/záležitosti a environmentální podmínky;
 • požadavky relevantních zainteresovaných stran, služby činnosti;
 • vyráběné a dodávané produkty;
 • organizační jednotku (jednotky), funkci (funkce) a fyzické hranice;
 • pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat.

Rozsah integrovaného systému managementu

„Návrh a výroba elektronických, elektromechanických výrobků“

Systém managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací se týká celé organizace a všech jejích pracovišť a procesů.

Vyloučena jsou ustanovení normy ISO 9001 kapitola 8.3 návrh a vývoj produktů/služeb.

Určení rozsahu integrovaného systému managementu z hlediska pracovišť:

 • výrobní závod ALPS Electric Czech s.r.o, Sebranice 240, 679 31, Czech Republic
 • externí sklad Svitávka; Tovární 34, 679 32, Svitávka, Czech Republic
 • externí sklad Boskovice; Mánesova 2266/1a, 680 01, Boskovice
 • dočasná pracoviště – služební cesty;
 • přilehlé pozemky a komunikace uvnitř oplocení areálu;
 • ČOV. p.č. 834/1 k.ú. Sebranice

Systém managementu bezpečnosti informací ve smyslu ISO/IEC 27001 je implementován napříč celou společností dle výše uvedeného rozsahu vyjma vyloučení prvku z přílohy A – viz platné POA. Podpůrná místa (remote locations – viz odst. 4.3.1) do rozsahu ISMS nepatří, pokud tato pracoviště organizace přímo neřídí.

Integrovaná politika ISŘ

Politikou společnosti ALPS Electric Czech, s.r.o. je výroba precizních, bezpečných a kvalitních elektrických a elektromechanických výrobků splňujících závazné požadavky a potřeby všech zainteresovaných stran, za pomoci procesů šetrných k životnímu prostředí, při zachování bezpečných a zdravých podmínek všech osob.

Integrated management system policy

The policy of ALPS Electric Czech, s.r.o. is to produce precise and safe electronic and electromechanical products of top quality complying mandatory requirements and other needs of all interested parties by using environmentally friendly processes while maintaining work safety and healthy conditions of all persons.

Politika funkční bezpečnosti

ALPS Electric Czech s.r.o. poskytuje bezpečné výrobky automobilového průmyslu, kterým může náš zákazník důvěřovat.

Functional safety policy

ALPS Electric Czech s.r.o., provides safe automotive products that our customer can use with confidence.

 Strategie ALPS:

rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu bezpečnosti práce, životního prostředí, kvality a bezpečnosti informací,

 • zajistit u všech zaměstnanců pochopení politiky a její plné akceptování, seznamovat zaměstnance s vyhlášenými cíli společnosti na další období, kdy každý zaměstnanec zná odpovědnosti a pravomoci při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti systému bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a kvality,
 • sledovat a naplňovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek, správních rozhodnutí a dalších závazných požadavků orgánů státní správy a jiných zainteresovaných stran v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a kvality,
 • využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v oblasti nových technologií a bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a kvality,
 • používat technologie a zařízení s ohledem na bezpečnost práce, životní prostředí, bezpečnost informací a kvalitu,
 • eliminovat negativní vlivy svých činností na bezpečnost práce zaměstnanců a obyvatel a životní prostředí. Preventivně předcházet rizikům a aplikovat postupy pro omezení rizik,
 • identifikovat a vyhodnocovat rizika bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životního prostředí pro jednotlivé pracovní činnosti s cílem jejich odstranění nebo minimalizace jejich působení,
 • zaměřovat se na neustálé zlepšování a na snižování rizik vzniku mimořádných událostí,
 • přizpůsobovat opatření v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců a životního prostředí měnícím se skutečnostem,
 • kontrolovat účinnost opatření v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a kvality,
 • zabývat se neustálým zlepšováním opatření v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací a kvality,
 • komunikovat, konzultovat a zapojit do rozhodování zaměstnance a další zainteresované strany v zásadních otázkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit bezpečnost informací, plnit všechny požadavky související se systémem managementu bezpečnosti informací, které jsou aplikovatelné,
 • pro rozvoj systému managementu si stanovovat cíle bezpečnosti informací, které povedou k stálému zlepšování

 

V Sebranicích    1.4.2024

Stanislav Menšík

ředitel společnosti / plant director