Dávám tímto společnosti ALPS Electric Czech, s.r.o. svůj výslovný souhlas k použití všech svých výše uvedených osobních údajů k jejich zpracování a uchování v personální evidenci na dobu nejdéle 5 let. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem jejich zpracování a uložení v personální evidenci, budou sloužit pro vnitřní potřebu naší společnosti, a to k výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu. Na Vaši žádost osobní údaje zlikvidujeme. Zjistíte-li porušení povinnosti při správě osobních údajů, máte právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v § 21 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb.

  Osobní data/Personal data:

  Kontaktní informace/contact information:

  Trvalé bydliště/Permanent Address:

  Současné Bydliště/Present address:

  Vzdělání a odborný výcvik / Education & special training

  Kvalifikace / Qualification

  Středoškolské vzdělání / High schools Attended

  Vysokoškolské vzdělání / University education

  Odborný výcvik / Special education -(týkající se poptávané pozice / regarding requested position)

  Jiné dovednosti / Another skills (jazykové znalosti, řidičský průkaz, práce s PC / Language knowledge, Driving license, PC literacy)

  Dosavadní zaměstnání – Kariéra / Employment History

  Uveďte podrobnosti o všech pracovních funkcích, které jste zastával/a po ukončení školy / Please specify details regarding all postions from graduate to present time (začněte současnou/poslední pozicí a postupujte do minulosti) / (please start with a last position and complete to history)

  Zájmy / Hobbies

  (Charakterizujte Vaše volnočasové aktivity a jejich podíl na celkovém volném čase / Specify Your hobbies & percentage proportion from whole free time)
  Zájmy / Hobbies

  Doplňující informace / Additional information

  Reference

  (Uveďte prosím kontakt na osoby - předchozí zaměstnavatele, které můžeme kontaktovat za účelem podání reference / Please fill contact information to person who is able to refer about Your person )

  Jiné informace / Other information

  Potvrzuji, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou přesné a správné k datu vyplnění / I confirm the information answered in this sheet at the present time accurate and true.