ALPS Electric Czech, s.r.o.  

 

maintain certified integrated management system compling reqiurements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2008 / ALPS Electric Czech s.r.o. udržuje certifikovaný systém integrovaného managementu zavedený dle požadavků ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2008

 

ISO 9001 certificate / ISO 9001 certifikát

ISO9001_2015.jpg (63741 bytes)QM08 2017-09-01.jpg (51893 bytes)

 

(stáhnout PDF / download PDF) (stáhnout PDF / download PDF)

 

ISO TS 16949 ceritficate / ISO TS 16949 certifikát

TS09 2017-09-01.jpg (53650 bytes)

(stáhnout PDF / download PDF)

 

ISO 14001 certificate / ISO 14001 certifikát

ISO14001_2015.jpg (64834 bytes)

(stáhnout PDF / download PDF)

 

OHSAS 18001 certificate / OHSAS 18001 certifikát

OHSAS18001_2008.jpg (62549 bytes)

(stáhnout PDF / download PDF)

 

 

Scope of integrated management system / rozsah integrovaného systému managementu:

 

"Design and manufacturing of electronic and electromechanical products"

 "Návrh a výroba elektronických a elektromechanických výrobků"

 

Quality, environmental and health and safety management system is valid for whole company and all their workplaces and processes.

 Systém managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce se týká celé organizace a všech jejích pracovišť a procesů.

 

Excluded are the provisions of ISO 9001, Chapter 8.3, the design and development of products/services.

 Vyloučena jsou ustanovení normy ISO 9001 kapitola 8.3 návrh a vývoj produktů/služeb.

 

Scope of integrated management system from workplaces point of view / určení rozsahu integrovaného systému managementu z hlediska pracovišť:

 - production plant ALPS Electric Czech s.r.o, Sebranice / výrobní závod ALPS Electric Czech s.r.o, Sebranice,

 - external warehouse Svitavka / externí sklad Svitávka.

 

Quality policy / politika kvality:

 It is the quality policy of ALPS Electric Czech, s.r.o. to meet customer requirements and needs by fully utilizing the efforts and skills of all its employee.

 Politikou jakosti ALPS Electric Czech, s.r.o. je  plnění požadavků a potřeb  zákazníků, s využitím maximálního  úsilí, znalostí a dovednosti všech zaměstnanců.

 

 Environmental policy / environmentální politika:

ALPS Electric Czech s.r.o as a manufacturing company obligates to follow applicable law and regulations for environmental protection. With the help of environmental targets obligates to protect natural resources with using of sparing technologies thereby continuos improve of environmental. ALPS Electric Czech s.r.o se jako výrobní organizace zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí. Stanovováním environmentálních cílů  se zavazuje ochraňovat přírodní zdroje využíváním technologií šetrných k životnímu prostředí a tím podporovat trvalé zlepšování životního prostředí.

 

Health and safety policy / bezpečnostní politika

 ALPS Electric Czech s.r.o. as electronics and electromechanical parts manufacturer is aware that any company activities can impact to employee and other person health and safety presented on our workplaces.

Bezpečnostní politikou ALPS Electric Czech, s.r.o. je odborně řídit dopady jeho činností tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana všech zaměstnanců a dalších osob, které se mohou pohybovat na jeho pracovištích.