ALPS Electric Czech, s.r.o. is the company driven

 

Since 2001 by ISO 9001, Since 2002 by ISO 14001, Since 2005 by ISO 18001, Since 2005 by ISO/TS 16949

 

Politika jakosti

Politikou jakosti ALPS Electric Czech Republic, s.r.o. je  plnění požadavků  zákazníků, s využitím úsilí a potenciálu znalostí  svých zaměstnanců.

Quality Policy

It is the quality policy of ALPS Electric Czech, s.r.o. to meet customer requirements and needs by fully utilizing the efforts and skills of all its employee.

Environmentální politika

ALPS Electric Czech s.r.o. se jako výrobní organizace zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.

Stanovováním environmentálních cílů  se zavazuje ochraňovat přírodní zdroje využíváním technologií šetrných k životnímu prostředí a tím podporovat trvalé zlepšování životního prostředí.

 Environmental policy

 ALPS Electric Czech s.r.o as a manufacturing company obligates to follow applicable law and regulations for environmental protection. With the help of environmental targets obligates to protect natural resources with using of sparing technologies thereby continuos improve of environmental.

 POLITIKA BOZP

 

Společnost ALPS Electric Czech s.r.o. jako výrobní závod zabývající se montáží elektronických a elektromechanických komponent si je vědom, že  naše činnost má také vliv na  bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců i jiných osob, které se s naším vědomím vyskytují na našich pracovištích.

Systém  managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  je nástrojem řízení společnosti. Jednou ze strategií řízení společnosti je snaha odborně řídit dopady našich činností tak, aby přispívala k ochraně zaměstnanců.

K minimalizaci možných negativních dopadů našich činností se společnost ALPS Electric Czech, s.r.o  zavazuje:

 

 • Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu BOZP.
 • Zajistit u všech zaměstnanců pochopení politiky a její plné akceptování, seznamovat zaměstnance s vyhlášenými cíli společnosti na další období, kdy každý zaměstnanec zná odpovědnosti a pravomoci při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti integrovaného systému BOZP.
 • Sledovat a naplňovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek, správních rozhodnutí a dalších požadavků orgánů státní správy a jiných zainteresovaných stran v oblasti pracovního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v oblasti nových technologií a otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 • Používat technologie a  zařízení s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
 • Eliminovat negativní vlivy svých činností na  zdraví zaměstnanců a obyvatel. Preventivně předcházet rizikům a aplikovat postupy pro omezení rizik.
 • Identifikovat a vyhodnocovat rizika bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro jednotlivé pracovní činnosti s cílem jejich odstranění nebo minimalizace jejich působení.
 • Zaměřovat se na neustálé zlepšování a na snižování rizik vzniku mimořádných událostí.
 • Přizpůsobovat opatření v oblasti  ochrany a zdraví zaměstnanců měnícím se skutečnostem.
 • Kontrolovat účinnost opatření  v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců
 • Zabývat se neustálým zlepšováním opatření v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců.
 • Komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví.

  

HEALTH AND SAFETY WORK POLICY

 

ALPS Electric Czech s.r.o. as electronics and electromechanical parts manufacturer is aware that any company activities can impact to employee and other person health and safety presented on our workplaces.

One of the control tool of our company is Health and Safety management system. It is our strategy to professionally control our activities impact to human health and safety.

ALPS Electric Czech s.r.o. obligate: 

 • Continuously improve integrated health and safety management system
 • Ensure the health and safety policy has been fully understood by every employee as well as objectives for next time. Further ensure that every employee knows his responsibilities and authorities in the system.
 • To review and follow up relevant law, regulations and other requirements.
 • Utilize generic employee training system to deploy relevant knowledge in new technologies as well as health and safety requirements.
 • To use technology and equipment only in respect to health and safety
 • Prevent all known risks and eliminate negative work influences to human
 • To identify assess health and safety risks for individual jobs with objective to minimize or eliminate.
 • Continuously improve and decrease accident issue
 • In case of activities in health and safety work quickly react on changes
 • Review all actions in health and safety area
 • Continuously improve activities and arrangements in health and safety
 • To keep communication to employees and other interested parties health and safety issues.